Z usnesení Obvodního výboru KSČM - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z usnesení Obvodního výboru KSČM

4. zasedání obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 19. června 2024

O výsledcích voleb do parlamentu Evropské unie a umístění koalice STAČILO v čele s Kateřinou Konečnou, předsedkyní ÚV KSČM, v těchto volbách, informoval na rozšířeném zasedání okresního výboru místopředseda ústředního výboru strany Milan Krajčo, jenž se jednání zúčastnil jako host. Kromě jiného poděkoval členům okresní stranické organizace za jejich podíl na těchto volbách a zdůraznil, že jejich výsledky jsou pro členy strany a její sympatizanty inspirací v přípravě nadcházejících krajských voleb. V nich se počítá s utvářením koalic STAČILO, a to v působnosti vždy příslušné krajské stranické organizace. Zasedání okresního výboru se zabývalo i komunální politikou na úrovni druhého pražského obvodu a schválilo plán práce na druhé pololetí letošního roku.

3. zasedání obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 3. dubna 2024

Za prvořadý úkol v nejbližším období považuje okresní výbor strany podílet se v rámci své působnosti na zvolení kandidátů koalice Stačilo do Evropského parlamentu, jejíž lídrem je předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. V rámci toho budou členové a sympatizanti KSČM působit mezi občany druhého pražského obvodu, aby podpořili  tuto koalici a dali jí svůj volební hlas. K tomu také využijí webové stránky okresního výboru i sociální sítě.


2
. zasedání obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 14. února 2024

V souladu s nedávnou okresní konferencí, zasedání mj. projednalo dva hlavní úkoly z jejího usnesení. První se týkal komunální politiky, v rámci níž vzalo na vědomí její plán v podmínkách okresní stranické organizace do samosprávních voleb v roce 2026. Druhý se týkal problematiky vnitrostranické práce, zejména získávání mladých lidí pro podporu politiky KSČM. Ve spojení s tím schválil výzvu ústřednímu KSČM a krajskému výboru strany v Praze, aby se urychleně začaly touto problematikou systémově zabývat.


1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 1. listopadu 2023

Krátce po skončení okresní konference se sešel okresní výbor, aby zvolil svůj výkonný orgán. V nadcházejícím období bude výkonný výbor pracovat ve stejném složení jako dosud. Také funkci předsedy okresního výboru bude jako dosud vykonávat soudruh Milan Macek.

Obvodní konference KSČM v Praze 2 dne 1. listopadu 2023

Průvodním jevem sněmování komunistů druhého pražského obvodu byl kritický postoj k vlastní a také centrální činnosti strany. Z objektivních i ze subjektivních příčin se nepodařilo splnit bezezbytku úkoly, které vytýčilo usnesení loňské okresní stranické organizace, ať již šlo např. o komunální volby či vnitřní život organizace. Proto usnesení letošní konference se zejména orientuje na odstranění těchto nedostatků. V komunální politice se především soustředí na těsnější kontakt s radnicí městské části Prahy 2 a se značným předstihem pak na přípravu komunálních voleb v roce 2026. Ve vnitrostranické činnosti jako svůj základní úkol si konference předsevzala napomoci vyšším stranickým orgánům v tvorbě politického programu strany, který schválil loňský sjezd KSČM a v rozporu s jeho usnesením jej zatím vedení strany nepředložilo k projednání nižším stranickým orgánům a základním organizacím. Za neméně důležitý úkol považuje okresní stranická organizace napřít své úsilí k volbám do Evropského parlamentu v roce 2024, aby se v nich úspěšně prosadili kandidáti KSČM. .


11. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 20. září 2023

Středem zájmu jednání byla příprava listopadové konference okresní stranické organizace. Jak bylo řečeno, především se soustředí na plnění usnesení z předešlé konference, v němž bylo funkcionářům a členům základních organizací uloženo napomoci přípravě a prosazení nového politického programu KSČM na marxistických základech, k aktivizaci vnitrostranického života a k posílení členské základny strany zejména o mladé lidi. V tomto směru byl projednán i nástin zprávy konference, jejíž přípravou byli pověřen výkonný výbor okresního výboru a jeho jednotliví členové odpovědní za příslušné úseky stranické činnosti.

10. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 21. června 2023

Převážná část jednání se soustředila na kontrolu plnění usnesení obvodní konference KSČM a na přípravu nadcházejících výročních schůzí základních organizací. Jako host se jednání zúčastnil místopředseda ÚV KSČM Ludvík Šulda. Jak bylo na zasedání řečeno, usnesení konference také zavázalo obvodní stranickou organizaci, aby přispěla v rámci svých možností k tvorbě politického programu strany, na jehož naléhavost poukázal loňský sjezd KSČM tím, že zakotvil ve svých závěrech jeho aktualizaci. Vzhledem k současným zásadním změnám v domácí i zahraniční politice zasedání vyslovilo názor, že pouhá aktualizace tohoto programu je nyní již nedostačujícím požadavkem a že je žádoucí zpracování nového politického programu. Tento program by měl reagovat jak na okolnosti týkající se domácí i zahraniční politické scény, tak  vnitrostranického života KSČM. K diskuzi o tvorbě tohoto programu, kromě jiného, orientuje obvodní výbor KSČM základní organizace v přípravě jejich výročních členských schůzí.


9. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 29. března 2023

Zasedání se zejména soustředilo na komunální politiku. Kriticky se přitom vyjádřilo k liknavosti zastupitelstva Městské části Praha 2 k dlouhodobému dezolátnímu stavu vyšehradského nádraží. Jak bylo řečeno, nejenže je tento stav neradostným zrcadlem, hanbou radnice, ale i výrazem její lhostejnosti k občanům, kteří jsou před očima se rozpadajícím nádražím vážně ohroženi na životech. Obvodní výbor také projednal usnesení ÚV KSČM k nadcházejícím výročním členským schůzím základních organizací a následným okresním a krajským konferencím strany, které se mají prvořadě zabývat volbami do Evropského parlamentu. V návaznosti na tato jednání okresní výbor ve svém usnesení vyjádřil požadavek, aby jejich součástí bylo i projednání návrhu nového politického programu KSČM, jenž by měl být připraven vedením strany  do konce letošního srpna.


8
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 1. února 2023

Za účasti Marty Semelové, předsedkyně KV KSČM v Praze, se na svém pravidelném zasedání sešel okresní výbor strany druhého pražského obvodu. Účelem tohoto zasedání bylo projednání názorů a návrhů ke zkvalitnění vnitrostranického života, jak je obdržel ze základních organizací. Okresní výbor se ztotožnil s těmito názory a kriticky se vyjádřil k činnosti nadřízených stranických orgánů, především pak vedení ústředního výboru KSČM, které na nízké úrovni vnitrostranického života mají nemalý podíl. Za prvořadý úkol okresní výbor považuje uplatnění účinnějšího stylu práce s mladými lidmi, aby hodnověrněji odrážel  současné potřeby a zájmy těchto lidí včetně jejich podílu na řešení problémů s tím spojených. To považuje i za významný předpoklad perspektivního posílení členské základny strany i zázemí pro výběr nových funkcionářů KSČM na všech úrovních řízení a také kandidátů, pokud jde o volby komunální, parlamentní, senátní i evropské. Ve spojení s tím se také jednohlasně zasadil o vznik svébytné levicové mládežnické organizace, což také zakotvil do svého usnesení.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky