Z usnesení Obvodního výboru KSČM - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z usnesení Obvodního výboru KSČM

7. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 23. 6. 2021

Také věcnost tohoto zasedání prokázala, že se činnost okresní stranické organizace po dlouhodobém "pandemickém půstu" vrací takříkajíc do normálních kolejí. To bylo zřejmé i z programu jednání. Zabýval se především plánem práce na druhé pololetí letošního roku, jehož obsahem jsou hlavně úkoly členů a sympatizantů KSČM v Praze 2 spojené s říjnovými volbami do Poslanecké sněmovny ČR a s přípravou listopadového sjezdu KSČM. Věnovalo se i komunální politice a možnostmi zvýšení podílu okresní stranické organizace na tvorbě této politiky. Také se kriticky vyjádřilo k usnesení květnového zasedání ÚV KSČM týkající se urychleného uskutečnění sjezdu strany a v souladu s tím přijalo i závěry v rámci kompetence okresního výboru.

6. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 19. května 2021

Zasedání, které se sešlo v důsledku koronavirové epidemie po sedmi měsících, se zabývalo plánem práce okresní stranické organizace na příští pololetí, přípravou předvolební kampaně do Parlamentu ČR v okruhu druhého pražského obvodu a nadcházejícím 11. sjezdem KSČM. Tento sjezd se má uskutečnit v listopadu letošního roku. Avšak jak byli členové OV KSČM informováni, na základě více než třetiny okresních výborů strany v Čechách a na Moravě, které vyjádřily nespokojenost se závěry dubnového zasedání ÚV KSČM, uvažuje se i o mimořádném sjezdu, jenž by se měl konat v nejbližších týdnech.


5. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 24. září 2020

Jednání se soustředilo na otázku získávání nových členů a sympatizantů strany a na úkoly spojené s přípravou nadcházejícího 11. sjezdu KSČM, jenž se má uskutečnit letos v listopadu. V diskusi jasně zazněla nalehavá potřeba přijetí nového programu strany, aby odpovídal současným společenským podmínkám u nás i ve světě a stejně tak i potřebám naší komunistické strany.


4
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 24. června 2020

Zasedání se zabývalo komunální politikou a možnostmi, jak se mohou členové a sympatizanti KSČM v Praze 2 podílet na tvorbě této politiky. Také schválilo plán práce na druhé pololetí a vzalo na vědomí informaci člena ústředního výboru strany o jednání tohoto orgánu.


3
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 23. února 2020

Členové okresního výboru vyslechli informaci o krajské konferenci KSČM v Praze, projednali zprávu o hospodaření a zabývali se i komunální politikou, mj. i chátrající secesní budovou bývalého nádraží Praha - Vyšehrad. Také vyslechli zprávu kontrolní komise a přijali její stanovisko k zmíněné zprávě o hospodaření v roce 2019.


2
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 11. prosince 2019

Druhé zasedání OV KSČM po nedávné okresní konferenci se zejména orientovalo na úkoly prvního pololetí příštího roku. Ještě před tím však zhodnotilo jednání konference, její obsah a organizaci. Ocenilo jeho aktuálnost i to, že nepředložilo delegátům čtenou zprávu, nýbrž několik dní před konáním konference její písemné znění. Tím se vytvořily předpoklady k věcné a zasvěcené diskuzi. V diskuzi zaznělo celkem 28 příspěvků od delegátů a hostů, kteří se vyjádřili ke zprávě konference, jež se zabývala převážně programovými otázkami strany před jejím XI. sjezdem. Pokud jde o úkoly prvního pololetí, které jsou zakotveny ve schváleném plánu práce, týkají se hlavně komunální politiky, v níž vidí napříště okresní výbor těžiště své činnosti.


1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 20. listopadu 2019

1. zasedání nově zvoleného obvodního výboru se uskutečnilo ihned po ukončení konference. Zasedání zvolilo výkonný výbor ve stejném složení, jako byl výkonný výbor minulý.


Ovodní
konference KSČM v Praze 2 dne 20. listopadu 2019

Předsjezdové sněmování komunistů druhého pražského obvodu se především soustředilo na naléhavou potřebu nového programu KSČM. Jak bylo řečeno ve zprávě i v bohaté diskusi, jeho absence má také nepříznivý vliv na aktivitu členů a příznivců strany, jejich činnost na veřejnosti. Konference posoudila tři návrhy politických programů, z nichž jeden byl formulován v centru strany a zbylé dva vzešly tzv. zdola, z iniciativy základních organizací a nižších stranických orgánů. Její delegáti se shodli, že všechny návrhy obsahují mnohé podnětné myšlenky, které by nesporně obohatily politický program KSČM. Avšak žádný z nich ve svém celku nesplňuje požadavky odpovídající současnému a tím méně nadcházejícímu stále složitějšímu společenskému vývoji doma i ve světě. Proto ve svém usnesení vyzvali vedení strany, aby z vybraných autorů všech tří návrhů vytvořilo dělnou pracovní skupinu, jež by připravila nový jednotný návrh politického programu, který bude projednán nadcházejícím 11. sjezdem KSČM. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky