Z usnesení Obvodního výboru KSČM - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z usnesení Obvodního výboru KSČM

9. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 29. března 2023

Zasedání se zejména soustředilo na komunální politiku. Kriticky se přitom vyjádřilo k liknavosti zastupitelstva Městské části Praha 2 k dlouhodobému dezolátnímu stavu vyšehradského nádraží. Jak bylo řečeno, nejenže je tento stav neradostným zrcadlem, hanbou radnice, ale i výrazem její lhostejnosti k občanům, kteří jsou před očima se rozpadajícím nádražím vážně ohroženi na životech. Obvodní výbor také projednal usnesení ÚV KSČM k nadcházejícím výročním členským schůzím základních organizací a následným okresním a krajským konferencím strany, které se mají prvořadě zabývat volbami do Evropského parlamentu. V návaznosti na tato jednání okresní výbor ve svém usnesení vyjádřil požadavek, aby jejich součástí bylo i projednání návrhu nového politického programu KSČM, jenž by měl být připraven vedením strany  do konce letošního srpna.


8
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 1. února 2023

Za účasti Marty Semelové, předsedkyně KV KSČM v Praze, se na svém pravidelném zasedání sešel okresní výbor strany druhého pražského obvodu. Účelem tohoto zasedání bylo projednání názorů a návrhů ke zkvalitnění vnitrostranického života, jak je obdržel ze základních organizací. Okresní výbor se ztotožnil s těmito názory a kriticky se vyjádřil k činnosti nadřízených stranických orgánů, především pak vedení ústředního výboru KSČM, které na nízké úrovni vnitrostranického života mají nemalý podíl. Za prvořadý úkol okresní výbor považuje uplatnění účinnějšího stylu práce s mladými lidmi, aby hodnověrněji odrážel  současné potřeby a zájmy těchto lidí včetně jejich podílu na řešení problémů s tím spojených. To považuje i za významný předpoklad perspektivního posílení členské základny strany i zázemí pro výběr nových funkcionářů KSČM na všech úrovních řízení a také kandidátů, pokud jde o volby komunální, parlamentní, senátní i evropské. Ve spojení s tím se také jednohlasně zasadil o vznik svébytné levicové mládežnické organizace, což také zakotvil do svého usnesení.


7
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 7. prosince 2022

Za nezbytné okresní výbor považoval zejména se vyjádřit k návrhu výkonného výboru ÚV KSČM, který se týká stranické struktury, především pokud jde o krizové řešení hospodaření strany. Okresní výbor je názoru, že toto řešení hlavně předpokládá zabývat se stranickým hospodařením nikoliv pouze jím samotným, ale v rámci hledání východisek zvýšení akceschopnosti vnitrostranického života v jeho celku. V tomto směru OV také projednal a schválil svůj plán práce na 1. pololetí roku 2023, v němž vychází z letošní únorové konference okresní stranické organizace. Své úsilí v něm orientuje také na zkvalitnění vnitrostranické činnosti, aby tato činnost přispěla k jejímu zefektivnění v rámci krajské stranické organizace. Ať již se jedná o hospodaření strany a s ním spojené strukturální změny, nebo např. o zvýšení podílu mladých členů KSČM na jejím řízení v krajském měřítku.


6
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 10. listopadu 2022

Nejprve okresní výbor zhodnotil podíl členů KSČM v Praze 2 na petiční akci týkající se možné účasti Josefa Skály v klání o prezidentské křeslo. Poté projednal návrh rozpočtu na příští rok a vzal na vědomí informaci o výsledcích komunálních voleb v Praze 2. K této informaci se ještě vrátí na svém příštím zasedání, aby provedl analýzu příčin neúspěchu KSČM  v těchto volbách.


5. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 14. září 2022

Zasedání se zejména soustředilo na vyvrcholení předvolební přípravy týkající se nadcházejícího komunálního klání. O možnost zastupovat občany Prahy 2 na její radnici se uchází za KSČM čtyřiadvacet kandidátů, jak členů strany, tak i jejích sympatizantů. V nadcházejících dnech vyjdou členové a sympatizanti komunistické strany do ulic druhého pražského obvodu, aby osobně představili občanům volební program, jenž reaguje na vážné problémy občanského života tohoto obvodu a které jsou komunisté, dostanou-li od lidí důvěru, připravení neodkladně řešit.  

4. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 23. června 2022

Jednání se nejprve soustředilo na zářijové komunální volby. Projednalo kandidátku KSČM složenou z členů strany a jejích sympatizantů, schválilo volební program a přijalo s volbami spjatá organizační opatření, na nichž se budou podílet všechny základní organizace. Významný bodem jednání bylo i projednání zprávy okresní a revizní komise o hospodaření v roce 2021, které je v souladu s hospodářskou směrnicí strany, bez jakéhokoliv pochybení. Okresní výbor věnoval pozornost také plánu práce na 2. pololetí letošního roku, jenž se orientuje na zkvalitnění dosavadního pojetí práce strany s levicově orientovanou mládeží, kdy musí, podle jeho názoru, sehrát významnější roli než dosud zejména mladší komunisté ve vyšších stranických orgánech. Nemenší pozornost je v plánu práce věnována i sjezdovému usnesení týkající se přípravě nového politického programu KSČM, hlavně pokud jde o jeho marxistickou orientaci v souladu se současnými problémy ve straně a společnosti. Okresní výbor se v druhém pololetí zaměří také na organizační strukturu okresní stranické organizace a její místo v krajském měřítku.


3. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 18. května 2022

Pravidelné zasedání obvodního výboru strany se soustředilo na závěry jejího nedávného sjezdu v Brně, jednání krajské konference pražské stranické organizace  a projednalo i přípravu na zářijové komunální volby. Na sjezdovém jednání kromě jiného ocenilo ideově politickou orientaci strany, k němuž přispělo i přihlášení se k marxistické teorii, na jejímž základě bude, v souladu s aktuálními společenskými problémy, připravován politický program KSČM. Jak bylo na zasedání okresního výboru řečeno, tím bylo také zúročeno několikaleté úsilí obvodní organizace, která se programově snažila napomoci formulování politického programu strany, jenž by důsledně vycházel z marxistického poznání současného společenského vývoje. V diskusi ke krajské stranické konferenci zasedání okresního výboru dospělo k závěru o nezbytnosti názorového sjednocení především v krajském orgánu, aby účinně přispěl k akceschopnosti pražské stranické organizace v řešení vážných sociálních, ekonomických i jiných problémů hlavního města. K tomu, pokud jde o problémy Prahy 2, směřovala i diskuse členů okresního výboru týkající se předvolební přípravy, konkrétně kandidátky KSČM do Zastupitelstva MČ Praha 2. Jak bylo řečeno, tato kandidátka je z více než poloviny již obsazena členy strany a jejími sympatizanty. Také se dokončuje návrh volebního programu, jehož finální podoba bude předložena v červnu okresnímu výboru ke schválení.


2. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 6. dubna 2022

Pozvání na zasedání obvodního výboru (OV) přijal místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča, aby s členy OV a předsedy základních organizací besedoval o rusko-ukrajinském konfliktu. Z besedy vyplynul závěr, že jediným řešením tohoto konfliktu, jenž ve prospěch svých zájmů podporují zejména Spojené státy, jsou mírová jednání. Okresní výbor se také zabýval podporou prezidentského kandidáta za KSČM J. Skály a zprávou o hospodaření okresní organizace v uplynulém období. Pozornost věnoval i komunálním volbám, které budou pro komunisty a sympatizanty KSČM v Praze 2 v příštích týdnech a měsících úkolem číslo jedna.


1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 23. února 2022

Bezprostředně po okresní konferenci se uskutečnilo zasedání nově zvoleného okresního výboru KSČM. Jediným bodem programu byla volba výkonného výkonného výboru, kterou řídil RNDr. Milan Macek, CSc., jehož okresní konference opět zvolila za předsedu OV KSČM v Praze 2.


Ovodní
konference KSČM v Praze 2 dne 23. února 2022

Otevřenost, kritika a sebekritika charakterizovaly jednání komunistů druhého pražského obvodu. Zpráva i diskuze se vyznačovaly hledáním východisek ze stranické krize, jež vyvrcholila v loňském roce, kdy se KSČM nepodařilo v parlamentních volbách zaujmout poslanecká křesla. Příčinu toho vidí komunisté v Praze 2 i ve ztrátě identity strany, která se postupně odkláněla od historických kořenů svého vzniku  a začínala mít reformní charakter volební strany, v níž převládl pragmatismus a voluntarismus. Jak bylo řečeno, to ve svých důsledcích také negativně ovlivnilo iniciativu základních organizací a růst členské základny. A zejména pak to, že sympatizanti, především mladí lidé, ztráceli důvěru v KSČM, včetně zájmu podílet se v jejím rámci na radikálním levicovém hnutí. K řešení těchto nedostatků jak ve vnitrostranickém životě, tak v působení strany na veřejnosti má přispět usnesení, které komunisté přijali. Zavazuje okresní stranickou organizaci k zlepšení své činnosti ve vztahu k občanské veřejnosti druhého pražského obvodu, hlavně v předvolebním období do zastupitelstva. Ve spojení s tím se okresní stranická organizace bude orientovat i na případnou kritiku plnění volebních programů stran v nynějším zastupitelstvu a tvorbu vlastního volebního programu, s nímž letos předstoupí před voliče v komunálních volbách. Pokud jde o otázky vnitrostranického charakteru, konference mj. uložila, aby okresní stranická organizace v rámci svých možností a kompetencí napomohla tvorbě politického programu strany s jednoznačnou marxistickou orientací, k němuž by měl 11. sjezd KSČM, který se uskuteční letos v květnu, položit základy. 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky