Z usnesení Obvodního výboru KSČM - Obvodní výbor KSČM Praha 2

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Z usnesení Obvodního výboru KSČM

2. zasedání obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 14. února 2024

V souladu s nedávnou okresní konferencí, zasedání mj. projednalo dva hlavní úkoly z jejího usnesení. První se týkal komunální politiky, v rámci níž vzalo na vědomí její plán v podmínkách okresní stranické organizace do samosprávních voleb v roce 2026. Druhý se týkal problematiky vnitrostranické práce, zejména získávání mladých lidí pro podporu politiky KSČM. Ve spojení s tím schválil výzvu ústřednímu KSČM a krajskému výboru strany v Praze, aby se urychleně začaly touto problematikou systémově zabývat..


1. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 1. listopadu 2023

Krátce po skončení okresní konference se sešel okresní výbor, aby zvolil svůj výkonný orgán. V nadcházejícím období bude výkonný výbor pracovat ve stejném složení jako dosud. Také funkci předsedy okresního výboru bude jako dosud vykonávat soudruh Milan Macek.

Obvodní konference KSČM v Praze 2 dne 1. listopadu 2023

Průvodním jevem sněmování komunistů druhého pražského obvodu byl kritický postoj k vlastní a také centrální činnosti strany. Z objektivních i ze subjektivních příčin se nepodařilo splnit bezezbytku úkoly, které vytýčilo usnesení loňské okresní stranické organizace, ať již šlo např. o komunální volby či vnitřní život organizace. Proto usnesení letošní konference se zejména orientuje na odstranění těchto nedostatků. V komunální politice se především soustředí na těsnější kontakt s radnicí městské části Prahy 2 a se značným předstihem pak na přípravu komunálních voleb v roce 2026. Ve vnitrostranické činnosti jako svůj základní úkol si konference předsevzala napomoci vyšším stranickým orgánům v tvorbě politického programu strany, který schválil loňský sjezd KSČM a v rozporu s jeho usnesením jej zatím vedení strany nepředložilo k projednání nižším stranickým orgánům a základním organizacím. Za neméně důležitý úkol považuje okresní stranická organizace napřít své úsilí k volbám do Evropského parlamentu v roce 2024, aby se v nich úspěšně prosadili kandidáti KSČM. .


11. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 20. září 2023

Středem zájmu jednání byla příprava listopadové konference okresní stranické organizace. Jak bylo řečeno, především se soustředí na plnění usnesení z předešlé konference, v němž bylo funkcionářům a členům základních organizací uloženo napomoci přípravě a prosazení nového politického programu KSČM na marxistických základech, k aktivizaci vnitrostranického života a k posílení členské základny strany zejména o mladé lidi. V tomto směru byl projednán i nástin zprávy konference, jejíž přípravou byli pověřen výkonný výbor okresního výboru a jeho jednotliví členové odpovědní za příslušné úseky stranické činnosti.

10. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 21. června 2023

Převážná část jednání se soustředila na kontrolu plnění usnesení obvodní konference KSČM a na přípravu nadcházejících výročních schůzí základních organizací. Jako host se jednání zúčastnil místopředseda ÚV KSČM Ludvík Šulda. Jak bylo na zasedání řečeno, usnesení konference také zavázalo obvodní stranickou organizaci, aby přispěla v rámci svých možností k tvorbě politického programu strany, na jehož naléhavost poukázal loňský sjezd KSČM tím, že zakotvil ve svých závěrech jeho aktualizaci. Vzhledem k současným zásadním změnám v domácí i zahraniční politice zasedání vyslovilo názor, že pouhá aktualizace tohoto programu je nyní již nedostačujícím požadavkem a že je žádoucí zpracování nového politického programu. Tento program by měl reagovat jak na okolnosti týkající se domácí i zahraniční politické scény, tak  vnitrostranického života KSČM. K diskuzi o tvorbě tohoto programu, kromě jiného, orientuje obvodní výbor KSČM základní organizace v přípravě jejich výročních členských schůzí.


9. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 29. března 2023

Zasedání se zejména soustředilo na komunální politiku. Kriticky se přitom vyjádřilo k liknavosti zastupitelstva Městské části Praha 2 k dlouhodobému dezolátnímu stavu vyšehradského nádraží. Jak bylo řečeno, nejenže je tento stav neradostným zrcadlem, hanbou radnice, ale i výrazem její lhostejnosti k občanům, kteří jsou před očima se rozpadajícím nádražím vážně ohroženi na životech. Obvodní výbor také projednal usnesení ÚV KSČM k nadcházejícím výročním členským schůzím základních organizací a následným okresním a krajským konferencím strany, které se mají prvořadě zabývat volbami do Evropského parlamentu. V návaznosti na tato jednání okresní výbor ve svém usnesení vyjádřil požadavek, aby jejich součástí bylo i projednání návrhu nového politického programu KSČM, jenž by měl být připraven vedením strany  do konce letošního srpna.


8
. zasedání Obvodního výboru KSČM Praha 2 dne 1. února 2023

Za účasti Marty Semelové, předsedkyně KV KSČM v Praze, se na svém pravidelném zasedání sešel okresní výbor strany druhého pražského obvodu. Účelem tohoto zasedání bylo projednání názorů a návrhů ke zkvalitnění vnitrostranického života, jak je obdržel ze základních organizací. Okresní výbor se ztotožnil s těmito názory a kriticky se vyjádřil k činnosti nadřízených stranických orgánů, především pak vedení ústředního výboru KSČM, které na nízké úrovni vnitrostranického života mají nemalý podíl. Za prvořadý úkol okresní výbor považuje uplatnění účinnějšího stylu práce s mladými lidmi, aby hodnověrněji odrážel  současné potřeby a zájmy těchto lidí včetně jejich podílu na řešení problémů s tím spojených. To považuje i za významný předpoklad perspektivního posílení členské základny strany i zázemí pro výběr nových funkcionářů KSČM na všech úrovních řízení a také kandidátů, pokud jde o volby komunální, parlamentní, senátní i evropské. Ve spojení s tím se také jednohlasně zasadil o vznik svébytné levicové mládežnické organizace, což také zakotvil do svého usnesení.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky